גורם מתפעל

ממשק מעסיקים
בתחילת 2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח החדשות בנוגע לדיווח המעסיקים .
התקנות מסדירות את אופן העברת נתוני הגביה ביחס לתנאים סוציאליים של העובדים מהמעסיקים אל היצרנים השונים  , בנוסף הן מסדירות את ההיזון החוזר שיימסר למעסיקים ביחס לקליטת הנתונים בגופים המוסדיים האמורים .בהתאם לתקנות אלו נקבע מבנה דיווח אחיד ( ממשק מעסיקים ) שהוגדר ע”י משרד האוצר .
בהתאם לתקנות חלה חובה על כלל המעסיקים להעביר את הדיווח במבנה אחיד , כאשר מעסיק אשר לו  מעל 100 עובדים מחוייב להעביר בהעברת הקובץ באופן ממוכן החל מ 01/01/2016
מעסיק אשר לו מעל 50 עובדים יחויב להעביר את הקובץ באופן ממוכן החל מ 07/2016 .
כל יתר המעסיקים יחויבו להעביר את הקובץ באופן ממוכן החל מ 01/2017 .

תשלומים לקופות יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה :

במידה והמעסיק לא הפקיד תשלומים לעובדיו במועדים שנקבעו , ישלם ריבית בעד התקופה שמתחילה ביום ה 16 לחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשת הפקדת התשלומים ומסתיימת במועד התשלום בפועל .הריבית האמורה תהיה בשיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית , שמפרסם החשב הכללי מעת לעת ,על הגוף המוסדי לפעול לגביית תשלומים לפי תקנה זו .
בתקנות אילו הוחלה לראשונה גם החובה על גוף מוסדי למסור למעבידים היזון חוזר ביחס לנתוני הגבייה שנקלטו במערכותיו , ההיזון החוזר ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן וכאמור במבנה אחיד שקבע האוצר.

 גורם מתפעל
גורם מתפעל הוא מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים, מבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות זה.
הרשאת מעסיק הנה הרשאה  שנותן מעסיק למי שהוא מעוניין שישמש עבורו כגורם מתפעל על מנת לאפשר לו ביצוע פעולות במוצר פנסיוני ובתכנית ביטוח שלו או של עובדיו.

מיהו גורם מתפעל ?
גורם מתפעל” – מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים, ומבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות זה.

מהי הרשאת מעסיק ?
הרשאת מעסיק” – יפוי כח שנותן מעסיק למי שהוא מעוניין שישמש עבורו כגורם מתפעל (סליקה ובקרה). הרשאה זו הינה עבור היצרנים על מנת לאפשר לו ביצוע פעולות במוצר פנסיוני ובתכנית
ביטוח שלו או של עובדיו.

מהן הפעולות אותן יכול לבצע גורם מתפעל עבור המעסיק?

הרשאה לגורם מתפעל – כללים ותחולה

נקבע כי סוכן פנסיוני המעניק למעסיק שירותי תפעול ושירותי שיווק לעובדיו , יגבה מהמעסיק מדי חודש דמי סליקה בעד שירותי תפעול בעבור כל עובד.
החל מתחילת 2016 ,מעסיק מעל 10 עובדים, יעביר לסוכן הפנסיוני תשלום בשיעור של 0.6% + מע”מ מההפקדה החודשית לתוכניות הפנסיוניות של העובד, כאשר עלות זאת לא תפחת מ-10.5 ₪ +מע”מ לעובד לחודש.לגבי מעסיק המונה עד 10 עובדים – תאריך תחילה 1/1/2017
היצרנים (חברות הביטוח והפנסיה) יפחיתו את עמלת הסוכן בשיעור דמי התפעול (0.6%מההפקדות) שמשלם לו המעסיק (אך לא יותר משיעור העמלה שיש לסוכן) .
במקביל לכך יוזילו היצרנים את דמי הניהול המשולמים ע”י העובד בשיעור דמי התפעול  שהופחתו מעמלת הסוכן .

ביצוע עסקה שכזו לגבי מוצר פנסיוני בין לקוח לגוף מוסדי תהיה ללא מתן ייעוץ ,למעט אם התקיים בלקוח אחד מאלה :

עובד יהיה רשאי לבחור להצטרף לקופת ברירת מחדל של המעסיק לאחר שניתנה לו  ההזדמנות לבחור קופה אחרת . במקרה שכזה ההצטרפות לקופת ברירת מחדל של המעסיק תהיה ללא ייעוץ.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי