חקיקה ורגולציה

הנושא תחילת תוקף הערות הליך רגולטורי סטטוס
חובת הדיוח 1.1.2016 חובת הדיווח על ההפקדות לקופות הגמל תתבצע באמצעות קבצים דיגיטליים, במבנה אחיד שהגדיר אגף שוק ההון. בהתאם למסתמן, חובת הדיווח תיושם ב-3 שלבים: מעסיקים שיש להם מעל 100 עובדים-החל מ-1.2016;50-99 עובדים-החל מ-7.2016;6-49 עובדים-החל מ-1.2017. עד 5 עובדים אין צורך בדיווח תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל-תשלומים לקופת גמל) התשע”ד 2014. אושר
סוכן /גורם מתפעל 1.2.2016 המעסיק יחתים את הסוכן/הגורם המתפעל על הרשאה המאפשר לו לקבל שירותים מהגופים המוסדיים. חוזר סוכנים ויועצים אושר
תשלומי המעסיק

– עלות התפעול

1.1.2016 המעסיק ישלם לסוכן או לכל גורם מתפעל אחר בעבור תפעול תשלומים שיועברו לגופים המוסדיים, על כל עובד בנפרד חוק ההסדרים אושר
בחירת סוכן על ידי העובד וחובת המעסיק עבור עובד המצטרף באופן עצמאי להסדר פנסיוני 1.12.2015 זכות העובד לבחור בכל עת את הסוכן הביטוח או יועץ פנסיוני שלו. המעסיק לא יוכל להתנגד לבחירת העובד. המעסיק מחוייב להעביר את הכספים לקופות שנבחרו על ידי העובד חוק ההסדרים, בהמשך לסעיף 20 לחוק הגמל אושר
  המעסיק מחוייב להעביר כספים לגוף המוסדי בעבור עובד שהצטרף ישירות לגוף מוסדי כלשהו, עובד שלא יודע לבחור את המוצר הפנסיוני, חובת המעסיק לצרפו לאחד ממסלולי הברירה שיוגדרו על ידי האוצר. חוק ההסדרים בהתאם להסכם בין הסתדרות העובדים לבין התאחדות המעסיקים אושר
תיקון 12 1.2.2016 שיעורי ההפקדות למוצרים הפניסוניים השונים של העובד יהיו זהים. המעסיק יישר קו כלפי מעלה וישווה את שיעורי ההפקדה בכל האפיקים ברמת העובד הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס’ 12), התשע”ה-2015 ממתין לחוזר

מתוקן לתיקון 12

וכן לצו הרחבה של שר הכלכלה כדי שיחול על כלל העובדים במשק

צמצום הטבות המס בפנסיה לבעלי שכר גבוה 2016 במסגרת הרפורמה הופחתה רמת השכר המזכה בהטבות לפי 2.5 מהשכר הממצוע במשק כ-24,000 שקלים לחודש. בעלי הכנסות גבוהות יותר יחוייבו במס שולי בהתאם לגובה השכר הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) אושר
המודל הצי’ליאני- מסלולי השקעה בקופות גמל 1.1.2016 התאמת מידת הסיכון לגיל החוסך. המודל הצ’יליאני יוציא מהנחה כי בגיל צעיר עדיף להשקיע בקרנות בעלות רמת סיכון גבוהה יותר שכן בטווח הארוך הסיכוי לקבלת תשואה עולה. מנגד, בגיל מבוגר וככל שהחוסך תקרב לגיל הפנסיה מסלולי ההשקעה העדיפים יהיו סולידיים יותר. המודל יאפשר לחוסכים המודעים לסיכון לשנות את מסלולי ההשקעה שלהם חוזר מסלולי השקעה בקופת גמל אושר
הצטרפות עצמית להסדר פנסיוני 1.12.15 נפתחה האופציה להצטרפות מבוטח להסדר פנסיוני ביזמתו, על ידי פניה ישירה לגוף המוסדי, ללא חובת ייעוץ פנסיוני, למעט 3 מקרים: יש לו קרן פנסיה ותיקה, יש לו החרגות רפואיות ויש לו פוליסת מנהלים חוק ההסדרים אושר בכנסת
איחוד קרנות פנסיה לא פעילות 1.1.2016 הוראת השעה מפרטת את המנגנון לאיתור כספים הרשומים על שם העמיתים בקרנות פנסיה חדשות לא פעילים. כספים אלה יאוחדו בקופה הפעילה ויקבלו את התנאים של הקופה הפעילה סעיף 20 לחוק הפיקוח אושר
תיקון 13 2016/2017 מאפשר משיכת כספים כסכום חד פעמי גם מקופת גמל לקצבה. קופת גמל לחיסכון, שאינה קופת גמל לקצבה, תשלם סכום קבוע, כל חודש ולתקופה שהוגדרה בתקנון הקופה. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס’ 13 והוראת השעה) אושר

 

ניוד פוליסות עם מקדם 6.12.15- עם פרסום החוזר הוראה המאפשרת שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה. על פי ההוראה תינתן אפשרות לנייד את החיסכון תוך שמירה מלאה על המקדמים המובטחים שבפוליסה. שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגמלים הבטחת תוחלת חיים חוזר סופי

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי