מבנה אחיד- ממשק מעסיקים וממשק אירועים

מבנה אחיד- ממשק מעסיקים וממשק אירועים

החל מיום 21 בפברואר 2021 יכנסו לתוקף 2 עדכונים בממשק מעסיקים וממשק אירועים.
להלן העדכונים :

ממשק מעסיקים

שימוש בהרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ
התווספה אפשרות למעסיק להעביר הפקדות לגוף המוסדי באמצעות הרשאה לחיוב חשבון על פי קובץ דיווח.

חשוב לדעת !
הגוף המוסדי לא יהיה רשאי לגבות ריבית פיגורים באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון שניתנה כאמור.
הובהר כי אין באמור כדי לגרוע מחובתו של גוף מוסדי לגביית ריבית פיגורים מהמעסיק על פי כל דין, ומחובתו של
המעסיק לתשלום ריבית פיגורים לגוף המוסדי בהתאם לכל דין.

ממשק ארועים – ממשק מידע למעסיק / מתפעל
פורסמה גרסה 2 מעודכנת לממשק מידע למעסיק ובה מספר שדות חדשים אשר מטרתם להרחיב את המידע
המתקבל :

לנוסח החוזר

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי