היערכות לקראת תום שנת המס 2020

היערכות לקראת תום שנת המס 2020

כמדי סוף שנה אנו מבקשים להביא לידיעתכם, את סכומי התקרות וההפקדות לניצול מרבי של הטבות המס ובכדי
לעמוד בדרישות החוק.

עצמאיים
החל מינואר 2017 כל העצמאיים בישראל נדרשים להפקיד בקופת גמל לחסכון פנסיוני.
חובת ההפקדה חלה עד לגובה הכנסה שנתית של 126,612 ₪
(שכר חודשי ממוצע במשק 10,551 ₪).
עצמאיים שהכנסתם עד מחצית מהשכר הממוצע במשק, נדרשים להפקיד 4.45% משכרם המהווים
235 ₪ מידי חודש.
וביתרת ההכנסה חודשית העולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ועד לתקרה של השכר הממוצע במשק
(כלומר עד 126,612 ש”ח בשנה) – יש להפקיד תוספת של 12.55% המהווים 662 ₪ (סה”כ 897 ₪ לחודש).

חשוב להזכיר כי החוק קובע, כי אי הפקדת מלוא התשלומים בכל שנת מס, מוגדרת כעבירה אשר תגרור קנס של
500 ₪ עבור כל שנת מס.

שכיר שאינו עמית מוטב
פרמיה לניכוי – סעיף 47 (ב) (2 ) לפקודה:
ניכוי בשיעור 5% מהמשכורת הלא מבוטחת בגובה ההפרש בין המשכורת ברוטו לבין המשכורת
המבוטחת אך לא יותר מ- 8,800 ₪ לחודש.

פרמיה לזיכוי ממס – סעיף 45 א(ד) לפקודה (שיעור הזיכוי – 35% )
הפקדות כעמית עצמאי – פרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5% מהמשכורת ברוטו עד 8,800 ₪ לחודש בניכוי הסכומים
שהופקדו כעמית שכיר.


עצמאי/שכיר שהנו עמית מוטב
פרמיה לניכוי – סעיף 47 (ב1) לפקודה:
עצמאי – ניכוי בשיעור של 11% מהכנסה החייבת עד 17,600 ₪ לחודש.

שכיר – עמידה בצירוף שני הסכומים הבאים :
• ניכוי בשיעור של 11% מהמשכורת הלא מבוטחת עד 8,800 ₪ בניכוי המשכורת
המבוטחת.
• ניכוי בשיעור של 11% מהמשכורת הלא מבוטחת בגובה הפרש בין המשכורת ברוטו
עד 22,000 ₪ לחודש, לבין הגבוה מבין המשכורת המבוטחת / 8,800 ₪ לחודש אך לא
יותר מ 8,800 ₪ לחודש.

מהוראות אלה עולה, כי אם השכר המבוטח עולה על 22,000 ₪ לחודש – לא מגיע ניכוי.

פרמיה לזיכוי ממס – סעיף 45 א(ה) לפקודה (שיעור הזיכוי –% 35)
עצמאי
פרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5% מההכנסה החייבת עד 17,600 ₪ לחודש.
(5.5% אם קיימת הכנסה מעסק/משלח יד ולא קיימת זכאות להוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן
כושר עבודה).

שכיר בגין משכורת לא מבוטחת
פרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5% מהמשכורת הלא מבוטחת, עד משכורת ברוטו של 17,600 ₪ לחודש
בניכוי הנמוך מבין המשכורת המבוטחת/ 8,800 ₪ לחודש.

מהוראות אלה עולה, כי בכל מקרה שיש שכר לא מבוטח עד 8,800 ₪ לחודש, מגיע זיכוי ממס
ללא קשר לגובה השכר המבוטח.

קרן השתלמות
שכיר – השכר המרבי ללא חיוב במס במועד ההפקדה ותקרת ההפקדה המוטבת שבגינה הרווחים
פטורים ממס הינה 15,712 ₪ לחודש.

עצמאי – הניכוי ניתן ליחיד בעל הכנסה מעסק/משלח יד בלבד.
הניכוי הינו בשיעור 4.5% מההכנסה הקובעת.
הכנסה קובעת – הכנסה חייבת מעסק/משלח יד עד 265,000 ₪ לשנה .
תקרת ההפקדה המוטבת שבגינה הרווחים פטורים ממס הינה 18,600 ₪ לשנה.

אובדן כושר עבודה
• ההוצאה המותרת בניכוי רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לא תעלה על פרמיה מרבית בשיעור של
3.5% מהכנסה חייבת עד 2.5 השכר הממוצע במשק  (26,378 ₪ לחודש), פרמיה מרבית של 923 ₪
לחודש.
• הסכום המרבי אותו רשאי המעסיק להפקיד למרכיב התגמולים ולאבדן כושר עבודה גם יחד מבלי שהעובד
יחויב במס במועד ההפקדה הנו בשיעור של 7.5% משכר של עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק
(פרמיה מרבית של 1,978 ₪ לחודש).

פרמיה זו כוללת גם הפקדה למרכיב התגמולים וגם הפקדה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי