דחיית ביטול אפשרות תשלום מעסיק באמצעות חשבון נאמנות

דחיית ביטול אפשרות תשלום מעסיק באמצעות

                        חשבון נאמנות

 

בתאריך 18באוקטובר פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, טיוטת חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני.
במסגרת העדכון הנ”ל, פורסמה דחייה בשנה לכניסתן לתוקף של ההוראות המפורטות בממשק מעסיקים

בנספח ה’ סעיף 5 א’:
העברת כספים לגוף מוסדי באמצעות חשבון נאמנות.
מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון, אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים.

להלן המועדים המעודכנים:

 

לנוסח החוזר המתוקן

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי