תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, כיסויים ביטוחיים בקופות גמל (נגיף הקורונה) הוראת שעה (2020)

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים, כיסויים ביטוחיים
בקופות גמל(נגיף הקורונה)הוראת שעה (2020)

ב 11 ביוני 2020 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כיסויים ביטוחיים בקופות גמל (נגיף
הקורונה) הוראת שעה (2020).

רקע
בשל משבר הקורונה עובדים רבים קיבלו הודעה ממעסיקם על יציאתם לחופשה ללא תשלום או על הקטנת שכרם
כתוצאה מצמצום עלויות או הקטנת היקף משרתם.
במצבים אלה תהיה השפעה על הכיסוי הביטוחי כדלקמן :
1.ירידה בכיסוי הביטוחי במהלך ההפחתה ולאחריה.
2.בחזרה לשכר הקודם יידרש העובד לעבור הליך חיתום רפואי מחדש.
3.תקופת אכשרה חדשה על חלק ההגדלה בעת חזרה לעבודה.

לכן עודכנו תקנות זמניות שתוקפן יהיה עד סוף שנת 2020 ,כך שהכיסוי הביטוחי ליוצא לחל”ת יוארך ותתאפשר
שמירת כיסוי ביטוחי בשל הפחתת שכר .

להלן פירוט התקנות הזמניות

עובד שיצא לחל”ת
לשם שמירתו של הכיסוי הביטוחי, תנוכה עלות הכיסוי הביטוחי מהיתרה הצבורה וזאת למשך תקופה שאינה
עולה על 12 חודשים במקום 5 חודשים.
במקרה בו לא תספיק היתרה הצבורה לרכישת הכיסוי לתקופה זו, על הקופה לעדכן את העמית על זכותו להפקיד
בעצמו (יהיה עליו להעביר בקשה ואמצעי תשלום/הוראת קבע).

עובד ששכרו הופחת מעל 20% החל מפברואר 2020
תתאפשר לעמית להנחות את הקופה תוך שלושה חודשים ממועד הפחתת השכר (ע”י בקשה המופנית לחברה
המנהלת) לגבות את עלות הכיסוי הביטוחי שהופחת לצורך שמירה על גובה הכיסויים הביטוחיים כפי שהיה לפני
כן. את הפרש עלות הכיסוי הביטוחי ניתן לגבות מהיתרה הצבורה או להעביר אמצעי תשלום, זאת לתקופה שלא
עולה על 12 חודשים ממועד ההפחתה או סיום ההפחתה .
בנוסף לכך, בסיום הפחתת השכר תתאפשר לעמית חזרה לכיסוי הביטוחי שהיה מבוטח בו טרם ההפחתה ללא
תקופת אכשרה (קרנות פנסיה) או הצהרת בריאות.

הליך דומה יתרחש בפוליסות ביטוח מנהלים (ההנחיה הורחבה גם לאלו שנפתחו קודם לתיקון התקנות, בשנת
2013 , מלבד פוליסות קלאסיות צמודות למדד שהוצאו עד סוף 2003 – מעורב/גימלא/חיסכון).

חשוב!
הנ”ל לא חל על עמית שמשך תגמולים או נייד את הקופה לקופה אחרת ועל קרנות פנסיה ותיקות (שנפתחו לפני
שנת 1995 )- נדרשת הפקדה עצמאית תוך 3 חודשים .

דיווחי מעסיקים :
חברות הביטוח העניקו כיסויים ביטוחיים ללא תשלום למבוטחים שיצאו לחל”ת בהתאם לעמידה בקריטריונים
שנקבעו ודווחו בממשק המעסיקים על חל”ת.

לתשומת ליבכם!
נוצרו מצבים שבמקרים בהם היציאה לחל”ת הייתה במהלך החודש והעובד קיבל שכר חלקי, ההפקדה שחולקה
בין שתי קופות לא הספיקה .
לדוגמא, הפקדה של מלוא הפרמיה המוקטנת הופקדה לקרן פנסיה ולביטוח מנהלים לא הועברה כלל הפקדה
ודווח קוד היעדר שכר ולא קוד חל”ת.
אנו ממליצים לך, לבדוק מול לשכת השכר כי הדיווח בוצע כראוי ובמקרה בו דווח בטעות היעדר שכר יש לבצע
ממשק מתקן .

כמו כן אנו מבקשים שבאירועים להלן , יש לדווח בהקדם לשגיא יוגב טרם העברת ממשק המעסיקים :

היות ונדרשות כתוצאה מכך לעיתים שינויים בהנחיות ו/או טיפול בשמירת הביטוחים כמוזכר לעיל.

לקובץ התקנות לחץ כאן

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי