שאלות ותשובות

אילו רווחים בקרנות השתלמות חייבים במס וממתי?
פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שתחילתה החל מיום 1.1.2003:
לעמיתי קרנות ההשתלמות (לעמיתים עצמאיים- תחולת הרפורמה החל מיום 1.12.2002): יחיד יחויב במס רווח הון בגין סכומים שמשך מחשבונו בקרן השתלמות בלבד, על הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת. מס רווח הון כאמור, יהא בשיעור של 15% לגבי הפקדות שבוצעו החל מיום 1.1.2003 ועד ליום 31.12.2005, בשיעור של 20% לגבי הפקדות שבוצעו החל מיום 1.1.2006 ובשיעור של 25% לגבי הפקדות החל מיום 1.1.2012. “תקרת ההפקדה המוטבת בקרן השתלמות”- סכומים שנתיים שנקבעו בפקודת מס הכנסה לגבי סך כל ההפקדות בכל שנה, בכל חשבונות העמית בקרנות ההשתלמות לסוגיהן השונים, אשר קיים לגביהם פטור ממס רווח הון.

כיצד מפקידים בקרן השתלמות לעצמאים?
הפקדת כספים לקרן יכולה להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:
א. הוראה לחיוב חשבון. יש למלא את טופס ההרשאה לבנק הרלוונטי ולהחתים את הסניף שבו נמצא החשבון שממנו יגבה הכסף.
ב. להפקיד באמצעות שיק או העברה בנקאית דרך סניף הבנק המשרת. יש לציין שם, ת”ז ומספר עמית בקרן.

כיצד מעבירים קרן השתלמות לניהול של גוף אחר?
העברת קרן השתלמות אינה כרוכה בתשלום ובעת ההעברה נשמרות זכויותיך כפי שהיו בקרן הקודמת. הוותק נשאר זהה ואילו השתתפות ברווחי הקרן מתחילה מהיום שבו הכסף עובר.

האם ניתן להמשיך להפקיד לקרן השתלמות אם הגיע המועד לפדיון?
 ניתן להמשיך ולהפקיד לקרן ההשתלמות גם לאחר הגיעה לתום תקופת החיסכון, כל עוד לא התבצעו משיכות מהקרן. מרגע משיכת הכספים הראשונה, הפקדות נוספות יקבלו את הוותק של ההפקדה הראשונה שלאחר המשיכה, יופקדו בקופה חדשה.

מתי ניתן למשוך את קרן ההשתלמות?
לאחר 6 שנות וותק רשאי העמית למשוך את הכספים שנצברו בחשבונו כשהם פטורים ממס רווחי ההון (עד תקרה מוטבת). כספים שהופקדו החל מ-30.11.2002 מעבר לתקרה המוטבת יחויבו במס על רווחי הון. יש לציין, כי ניתן להמשיך ולחסוך בחשבון הנזיל, וכן שכל הכספים, כולל ההפקדות החדשות, נזילים בכל עת. עמיתים שהגיעו לגיל פרישה (לפי חוק גיל פרישה) זכאים למשוך כספים בתום שלוש שנות וותק.

כיצד מבצעים משיכה לצורכי השתלמות?
השתלמות בארץ – משיכת כספים מותרת בכל עת לאחר 3 שנות וותק. אם הסכום הנמשך אינו עולה על שליש הצבירה בעת המשיכה ותדירות המשיכה אינה עולה על פעם בשנה, ניתן יהיה להמשיך ולהפקיד כספים באותו חשבון לאחר המשיכה, אחרת יחסם החשבון להפקדות חדשות.

השתלמות בחו”ל – מותרת רק אחת לשלוש שנים. לאחר המשיכה נחסם החשבון להפקדות חדשות.

יש להתייעץ לפני משיכה לצורך השתלמות עם רואה חשבון כדי לוודא שההשתלמות תוכר ע”י מס הכנסה.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי