עדכון מקצועי למעסיקים ולמבוטחים

עדכון מקצועי למעסיקים ולמבוטחים בעקבות משבר הקורונה

בעקבות התפשטות הקורונה פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום 29 במרץ, רשימת הקלות וצעדים רגולטוריים מתוך רצון להקל על המעסיקים, החוסכים והמבוטחים.

להלן מפורטת רשימה של ההקלות וההתאמות הרגולטוריות:

הקלות למעסיקים

הקלה בגביית ריבית פיגורים על איחורים בהפקדות
מוצע, לפרק זמן מוגבל, לדחות בשבועיים (עד סוף כל חודש) את המועד שממנו נדרשים הגופים המוסדיים להתחיל לגבות ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדות המעסיק לקופת הגמל.

הקלה בבדיקות שנדרשים גופים מוסדיים לבצע ביחס לעובד שהוצא לחל”ת
בהתאם להוראות ממשק מעסיקים, גוף מוסדי איננו רשאי לקלוט דיווח על הפקדת תשלומים ביחס לעובד
שיצא לחל”ת. לאור מידע שהועבר לרשות לפיו קיימים מעסיקים שמעוניינים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני של עובד, מוצע לאפשר לגוף המוסדי לקלוט כספים שהועבר לגביהם דיווח לפיו העובד הוצא לחל”ת.

דחיית מועד הכניסה של המעסיקים הקטנים (4-10) להפקדת תשלומים באמצעות ממשק מעסיקים
במטרה להקל בתקופה זו על המעסיקים הקטנים במשק, הוחלט לדחות את מועד המעבר שלהם
לדיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל מ 21- ליוני 2020 ל- 21 בפברואר 2021.

שליחת יתרות פיצויים למעסיק על ידי המסלקה
רשות שוק ההון, תאפשר למסלקה הפנסיונית לאמת הרשאות לקבלת מידע על יתרות פיצויים שנתן מעסיק לגורם מתפעל לצורך קבלת מידע על יתרות פיצויים של עובדי המעסיק. כיום מעסיקים מתקשים בקבלת מידע על יתרות פיצויים מגופים מוסדיים שכן התהליך עובד באופן ידני בגופים המוסדיים.

דחיית גרסת יוני של המסלקה הפנסיונית
הוחלט לדחות את כל הגרסאות שהיו אמורות לעלות במסלקה הפנסיונית מ 21- ליוני 2020 ל – 22 בנובמבר 2020. על אף האמור, גרסת ממשק מעסיקים נדחתה ליום 21 בפברואר 2021.

הקלות למבוטחים ושמירה על זכויות עובדים

הארכת ריסק זמני
לעובד שצומצמה או הופסקה העסקתו, משרד האוצר ורשות שוק ההון יקדמו תיקון תקנות שמטרתו הגנה על הכיסוי הביטוחי הפנסיוני.
עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצמה או הסתיימה העסקתם.
בעקבות זאת, ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו, והכיסויים הביטוחיים הכוללים בחיסכון הפנסיוני של אותם עובדים עשויים להיפגע כתוצאה מכך, נוכח המצב הייחודי במשק, מוצעת הוראת שעה לפיה תוארך תקופת הריסק הזמני האוטומטי ל 12 חודשים במקום 5 חודשים כפי הנהוג כיום, והכיסוי הביטוחי האוטומטי יוחל גם במצבים בהם הוא לא קיים היום וזאת במקרה של צמצום היקף העבודה בשיעור של 30% לפחות וכן בפוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו לפני שנת 2013.

הקלה על גמישות הטיפול בחיסכון פנסיוני על ידי עצמאים
במסגרת סעיף ב 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), נקבעו הוראות המאפשרות לעמית-עצמאי שנקלע למצב אבטלה למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקופת הגמל שלא בדרך של קצבה בתנאים מסוימים שנקבעו בחוק.
משרד האוצר ורשות שוק ההון יקדמו תיקון בתקנות שמטרתו מתן גמישות לעצמאים למשיכה.

הקלה בהוראה לעיכוב תשלומים למובטח שיצא מהארץ ולא הציג אישור חיים
בעקבות ההגבלות על התנועה במרחב הציבורי, מתקשים מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ להמציא אישור חיים חתום על ידי נוטריון או הקונסוליה הישראלית במדינה בה הם שוהים, הרשות תקל על המשך קבלת קצבה במצבים אלו.

הלוואות כנגד חיסכון קיים הקלת תנאי אשראי לעמיתים
הרחבת אפשרויות לגופים המוסדיים להעמיד הלוואות לחוסכים אשר ניתנות כנגד יתרת החיסכון הצבורה של העמית ובפריסת תשלומים על פני תקופה ארוכה יותר , 15 שנים במקום 7 שנים. (כפוף לעמידה בתנאים)

הקפאת ביטוחים
מבוטח שיפנה ויבקש לבטל זמנית חלק מהכיסויים בפוליסת הביטוח שלו, חברת הביטוח תהיה רשאית לבצע זאת על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח מראש.
חברת הביטוח תפרט בפני המבוטח אלו כיסויים היא יכולה לבטל ואת גובה ההחזר הכספי שיקבל.

חידוש ביטוחים אוטומטי ללא גביה
חברת ביטוח תהיה רשאית לחדש פוליסת ביטוח למבוטחים שלא הצליחו ליצור איתם קשר, ללא גביית פרמיה מהלקוח.

הקלה בהגשת תביעות סיעוד ואבדן כושר עבודה
חברת ביטוח תאפשר הגשת טפסי תביעה ללא צורך בחתימה של עד נוסף, דוגמת עו”ד או רופא, על טופס ויתור סודיות רפואית, ושניתן להסתפק בחתימת המבוטח וצילום ת.ז.

כתב שירות רופא אונליין
מתן אפשרות לכל מבוטח לרכוש כתב שירות אשר מעניק שירותי רפואה מקצועית אונליין ללא צורך בביצוע חיתום רפואי וללא צורך ברכישת ביטוחים אחרים בחברה.

ביטוח לעובדים זרים
הבטחת נגישות ביטוח רפואי ללא צורך בביצוע חיתום רפואי לעובדים זרים שפוטרו בעקבות המצב.

 

אנו נמשיך ללוות אתכם ונשמור אתכם מעודכנים בכל ההוראות וההנחיות ככל שיהיו.
אתם מוזמנים להיכנס לאתר שגיא יוגב ולקבל את כל העדכונים.

 

בברכת חג אביב שמח, בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה!

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטים
    כניסה לאזור אישי