קופת גמל

מהי קופת גמל?
קופת גמל מיועדת לשכירים ועצמאיים ומהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני לטווח ארוך.
הנהנה מהטבות מס (בהתאם לתקרות הנקבעות מדי שנה) יש בה מרכיב של חיסכון בלבד, ללא כיסויים ביטוחיים. ניתן לרכוש אותם בנפרד.

אופן ההפקדה לקופת גמל
כשהחוסך במעמד שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).
כשהחוסך במעמד עצמאי, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

הטבות מס
במסגרת ההפקדה לקופת גמל, המדינה מעודדת לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס, עד לתקרה הקבועה בחוק.
הטבת מס בקופת גמל נעשית במועד ההפקדה לשכיר ובתום שנה לעצמאי, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

משיכת כספים מקופת גמל

דמי ניהול בקופת גמל
החברה המנהלת של קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירות שהיא מספקת. דמי הניהול מוגבלים לתקרה של עד 1.05% מסכום החיסכון שנצבר בקופה.

למה דווקא קופת גמל?

מי יכול להיות מוטב וכיצד נקבע מוטב?
מוטב הוא מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בעת מותו של עמית בקופת הגמל.
המוטב נקבע ע”י העמית בהוראה בכתב שנותן העמית לחברה המנהלת את קופת הגמל. העמית רשאי בכל עת וללא כל הגבלה להודיע לחברה המנהלת בכתב על שינוי המוטב.
לא נתן העמית הודעה בכתב לחברה המנהלת על מוטב, תשלם קופת הגמל את הכספים המגיעים לעמית ליורשיו על פי הדין.

מה יעשו בכסף שייצבר בקופה לאחר מות העמית?
בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא “הוראת מוטבים” שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. אם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין. מוטב שכספי הקופה הועברו אליו רשאי למשוך את חלקו או להמשיך ולחסוך בקופה וליהנות מיתרה הונית ונזילה למשיכה מיידית (בהתאם ובכפוף להוראות תיקון 190).

כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה?
בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008. החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי, כשהחוסך יגיע לגיל הפרישה. לעומת זאת, כספים שיצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של פנסיה חודשית לכל ימי חייו של החוסך. בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.

 

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי