סודיות ופרטיות

מדיניות הגנה על הפרטיות, הסודיות והשימוש באתר

שגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ (להלן: שגיא יוגב) הינה תאגיד המחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני ונמצאת בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בעמ. החברה מספקת שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים.

פרק א: מדיניות הגנת הפרטיות וסודיות

שגיא יוגב מחויבת להגנה על פרטיותם של לקוחותיה, ספקיה ועובדיה, ובכלל זאת על המידע האישי המתקבל לידה במהלך העסקים הרגיל.

מדיניות הגנת הפרטיות המובאת בזאת מתארת כיצד אנו מטפלים במידע האישי שאנו אוספים אודותיך, מה השימושים שנעשים על ידינו במידע, וכיצד ביכולתך לגשת, לתקן ולברר אודות המידע אודותיך.

בעת מסירת המידע אודותיך, הנך מאשר ומסכים, כי המידע שתמסור כעת או בעתיד נמסר מרצונך ובהסכמתך, ובלא שחלה עליך חובה חוקית למוסרו. לידיעתך, כי ללא מסירת המידע שגיא יוגב לא תוכל לספק לך שירותים.

מה המידע האישי שנשמר?

מידע אישי” – מידע המזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (למשל, אלה התלויים בך).

המידע הנאסף אודותיך עשוי לכלול פרטי זיהוי והתקשרות, מידע על מצבך האישי , הפיננסי , הרפואי והבריאותי וכן מידע על פרטי חשבון, עבר ביטוחי ועוד. כמו כן, אנו עשויים לאסוף הקלטות של שיחות טלפון מול נציגינו ומוקדי השירות שלנו, מידע שיאפשר לנו לספק לך מוצרים ושירותים וכן העדפות שיווקיות ומשוב מצדך.

שגיא יוגב תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמא – 1981.

איזה שימושים נעשים במידע האישי?

המידע ששגיא יוגב אוספת מלקוחותיה מיועד לשימושים הבאים:

למי אנו מעבירים את המידע?

אנו עשויים להעביר מידע אודותיך לגורמים הבאים:

כיצד אנו שומרים על המידע?

שגיא יוגב נוקטת באמצעים הטכניים והנהליים כדי לפעול נגד אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין, וכדי להבטיח שהמידע מהימן למטרת שימושו, מדויק ושלם

פניות שיווקיות ודיוור ישיר

שגיא יוגב עשויה לשלוח לך הצעות שיווקיות אודות שירותינו ומוצרינו השונים. במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך, נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), הודעה אלקטרונית או מערכות חיוג אוטומטי, וזאת בכפוף להוראות תיקון מס‘ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשסח – 2008.
אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות, באפשרותך לפנות אלינו בכל עת בכתב, לפרטים המצורפים בהמשך, בבקשה כי נחדל מלשלוח הצעות שיווקיות.
כמו כן, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות הנשלחות בדואר אלקטרוני, באמצעות לחיצה על הקישור להסרת הרשמההקיים בכל הודעת דואל, או על ידי יצירת קשר עמנו בפרטים המצוינים בהמשך.

כיצד תוכל לפנות אלינו בנוגע למידע אודותיך?

באפשרותך לבקש לעיין, לתקן, או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

כמו כן, באפשרותך לפנות אלינו בכל שאלה בדבר האופן בו אנו מטפלים במידע אודותיך.

בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר, ניתן להפנות אל כתובת הדואל: sagiyogev@sgy.co.il לטלפון מס03-9270700 , באמצעות הפקס 03-9230606

או בדואר לשגיא יוגב בכתובת היצירה 2, קריית אריה, פתחתקווה מיקוד 4951228.

שינויים במדיניות

שגיא יוגב בוחנת מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ושומרת את הזכות לבצע בה שינויים שידרשו עקב ניהול פעילותה או עקב דרישות חוקיות.
עדכונים למדיניות זו יפורסמו באתר האינטרנט של הסוכנות.
בכל מקום שמדיניות הפרטיות של החברה מטיבה עם נשואי המידע ביחס להסכמים קודמים עליהם חתמו, תגבר מדיניות זו.

פרק ב‘: מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה באתר האינטרנט של שגיא יוגב

כאמור בתנאי השימוש, אנו בשגיא יוגב עושים ככל הניתן על מנת להעניק לך חווית שירות מלאה בכל האמצעים ולרבות באמצעות אתר זה. שגיא יוגב מחויבת על שמירת סודיות הנתונים והגנה על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה, הן בזמן התקשרותך לרשת האינטרנט והן מחוצה לה.

כל מידע שנמסר לנו נשמר בסודיות מוחלטת ואנו עושים בו שימוש לצרכים להם נמסר לנו המידע.

במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש.

איסוף המידע והשימוש בו

מבלי לגרוע באמור לעיל, במתן המידע הנך מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל צד שעיסוקו בכך ששגיא יוגב תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמא-1981.
ככל שאינך נמנה על לקוחות שגיא יוגב , אם אינך מעונין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, עליך להודיע לנו על כך ואנו נדאג שלא לשלוח לך מידע כזה.

קישורים

באתר מצויים לנוחותך קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי שגיא יוגב אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.

עוגיות (Cookies)

שגיא יוגב עשויה, בעת הליך שימושך באתר, לעשות שימוש בעוגיות(Cookies). עוגיות הנן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. (אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן.

עי העוגיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שרות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

איגרות והודעות

כחלק מהשירות המוצע על די שגיא יוגב , עם הקלדת פרטי משתמש באתר אנו נשלח אליך מפעם לפעם דואר אלקטרוני.
בהקלדת פרטי המשתמש באתר הנך מרשה לשגיא יוגב או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

סקרים

לצורך ייעול ושיפור השירות כמו גם למטרות פיתוח מוצרים ומטרות כיוב שגיא יוגב פועלת לקיום סקרים להשגת מטרות אלה. במסגרת כך ייתכן ותתבקש למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו אינה בגדר הכרח, והנך רשאי לבחור שלא למסור את המידע.

הצפנה ואבטחה

המידע הרגיש שנמסר לנו מועבר באמצעות שרת מאובטח בפרוטוקול SSL, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר.

שגיא יוגב עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ואו משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת שגיא יוגב באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד גכלשהו כתוצאה מפריצה כזו.
שגיא יוגב שומרת לעצמה הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה.
עם זאת, שגיא יוגב שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.

הודעות בדבר שינויים

שגיא יוגב שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של החברה.
אם שגיא יוגב תחליט להשתמש במידע אישי באופן השונה מהמוצהר בתקופה בה נאסף המידע, אנו מתחייבים להודיע לך על כך באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני, כדי לתת לך אפשרות לבחור האם שגיא יוגב תוכל לעשות שימוש חדש זה במידע האישי אודותיך.

לתשומת לבך

אם אינך שבערצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מהצהרת פרטיות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.
אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת (על פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית), הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת אימייל אתנו בכל נושא סודי. זאת בכדי להגן על פרטיותך וסודיות התקשורת עמנו.

 

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי