תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר שגיא יוגב

במסגרת מעטפת השירותים אותה מציעה שגיא יוגב ללקוחותיה ולמעוניינים להימנות על לקוחותיה, מפעילה שגיא יוגב אתר אינטרנט במסגרתו ניתן לקבל שירות, טיפול ראשוני ומושגים בסיסיים אשר יעזרו לך לנווט בעולם הביטוח הפנסיוני.

השימוש באתר שגיא יוגב, על כל תכניו, אפשרויות השימוש והשירותים הניתנים בו, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. שגיא יוגב שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. דע כי במועד הכניסה לאתר, תנאי השימוש המופיעים בו הם המעודכנים והמחייבים.

זכויות

המידע וכל הדפים המצויים באתר הנם רכושה הבלעדי של שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע”מ ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של שגיא יוגב בכתב ומראש. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר- כמכלול, מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

הגבלת אחריות

תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף ששגיא יוגב עושה כל שביכולתה לוודא את תקינותו ורצף פעולתו של האתר וכן את האיכות, האמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר. שגיא יוגב לא תהא אחראית לשום נזק, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה.

האתר מוצע למשתמש כמות שהוא (as-is) בלא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצד שגיא יוגב בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בו. מדיניותה המוצהרת של שגיא יוגב הנה לתפעל את האתר, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן; עם זאת, שגיא יוגב רשאית בכל עת להכניס שינויים ושיפורים באתר, ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. שגיא יוגב אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר. שגיא יוגב אינה מתחייבת כי כל הקישורים (“לינקים”) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. שגיא יוגב רשאית להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתם המוחלט. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המסוים מלא, מהימן, עדכני או אמין, שגיא יוגב לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ואו הסתמכות על המידע שמופיע באתר . אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם שגיא יוגב ו/או כל גורם אחר. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא; בכל בעיה או שאלה הנך מוזמן לפנות אלינו בדוא”ל sagiyogev@sgy.co.il בטלפון: 03-9270700, באמצעות הפקסימיליה: 03-9230606 או בדואר לשגיא יוגב בכתובת היצירה 2, קריית אריה, פתח-תקווה מיקוד 4951228. ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, ושגיא יוגב לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

האבטחה

שגיא יוגב עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ואו משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת שגיא יוגב באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג` כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

הגבלת השימוש

נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

קישורים (Links) לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי שגיא יוגב אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לשגיא יוגב שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב לעשות שימוש באתר על תכניו למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב לכך כי לא יופרע על ידך בכל דרך השימוש באתר, לא יגרם על ידך שינוי באתר, וייעשה בו שימוש למטרות אישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין.

הגבלת הגישה

שגיא יוגב שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

מסירת מידע באמצעות האתר

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר לשגיא יוגב יימסר מרצונך ובהסכמתך המלאה. ידוע לך כי מטרת מסירת מידע שכזה הינה הגשת הצעות ביטוח/פנסיה/גמל וטיפול בכל העניינים הנלווים הנובעים מהאמור, כדי לאפשר לשגיא יוגב להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת שגיא יוגב עשויים לעניין אותם, למטרות עיבודים סטטיסטיים ולצורך טיפול בתביעות.

הנך מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל צד שעיסוקו בכך ששגיא יוגב תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981.

אם אינך מעונין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת שגיא יוגב עשויים לעניין אותך, עליך להודיע לנו על כך ואנו נדאג שלא לשלוח לך מידע כזה.  לכללים המלאים ביחס לשמירת הפרטיות ראה בסודיות ופרטיות.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את שגיא יוגב ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.
במידה ותחליט להירשם לקבלת מידע באתר אודות תוכניותיך ותקבל קוד סודי, הקוד הסודי שיבחר יהיה לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הקוד הסודי ושל הרשאת הכניסה ללא הרשאה מראש של שגיא יוגב. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקוד הסודי בסוד, לרבות אי שמירתו על גבי המחשב האישי שלך, ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בקוד הסודי על ידי גורם בלתי מורשה.

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת sagiyogev@sgy.co.il בטלפון מס’ 03-9270700, או בדואר לשגיא יוגב בכתובת היצירה 2, קריית אריה, פתח-תקווה מיקוד 4951228.

כללי אתר זה על הכלול בו אינו מיועד לקטינים. מטעמי נוחות הניסוח הוא בלשון רבים אך הוא מתייחס גם לפרט בין אם הוא זכר ובין אם היא נקבה. על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי בתי המשפט בתל-אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית.

לתאום פגישה

    כל הזכויות שמורות לשגיא יוגב סוכנויות לביטוח (1988) בע”מ - חברת בת של קבוצת מגדל | תנאי שימוש | סודיות ופרטיות
    כניסה לאזור אישי